Rabjerg Skole

RABJERG SKOLE

RABJERGVEJ 4

 

I Rabjerg var skole i lejet lokale, hvor man kunne få det billigst, og skolen

flyttede næsten hver vinter, indtil 1872, da sognerådet formåede Mikkel

Truelsen (i 1964 Herman Mikkelsens gård) i Rabjerg til at bygge nogle

fag til sit hus. Her var skole til 1886, da den første skole byggedes; denne

udvidedes i 1901 og 1919 (fik gymnastiksal 1908). Den nye skole lå om-

trent ved siden af den gamle i Rabjerg by. (Her bor i 1964 Chr.. Bjerg).

 

Om skolen i Mikkel Truelsens gård fortæller lærer i Stauning gennem

mange år N. J. Nielsen følgende:

 

“Mine første lærerplads fik jeg i Dejbjerg. Der skulle oprettes et embede i Ra-

bjerg og bygges en ny skole. Foreløbig havde man indrettet en skolestue i en

gammel ladebygning. Det hele var ret primitivt. Der var lergulv, de ujævne

vægge var kImede og overkalkede, der var indsat tre små vinduer ved hver side,

inventaret var nogle udrangerede borde fra hovedskolen, og ved siden af ind

gangsdøren stod en gammel bilæggerovn, støbt i Norge i 1789. Børnetallet var

Ca. 50 i alle aldre fra syv til fjorten”.

Sådan var forholdene i 1884—85.

 

Fra det øjeblik da skolen fik fast opholdssted i 1872, kan det lade sig

gøre at følge lærerne. Her medtages navnene på vinterlærerne i Rabjerg fra

dette årstal. At de kun er vinterlærere skal ses i forbindelse med, at skolen i

Gl. Dejbjerg stadig var hovedskolen. Oplysningerne om lærerne synes noget

tilfældige og spredte, men de medtages direkte efter kilden (Hardsyssels

Degnehist.), idet der findes et par guldkorn imellem.

 

Vinterlærere i Rabjerg:

1. Anders Poulsen, 1872—74.

2. Enevold Chr. Jensen, husmand i Dejbjerg, 1874—76.

3. P. Hundstofte, fik 70 kr. + kosten, 1876—77.

4. Jens Larsen Remme, 1877—78.

5. J. P. Hansen, fra Holsted, 1878—81.

6. Villads Nielsen, fra Skjern, 1881—82.

7. Anton Sørensen, fra Vorbasse, 1882—83, g. m. Abelone Truelsen, Rabjerg.

8. Jens Graahede, fra Aadum, 1883—84, g. m. en datter af lærer Plauborg,

Dejbjerg.

9. N. J. Nielsen, senere Stauning, 1884—85 (fortæller om skolen, se ovenfor).

10. J. N. Gammelgaard, 1885—88.

11. Jørgen Jørgensen, 1888—90.

12. Chr. Sørensen, 1890—91.

13. Evald Tang Sand, 1891—92.

14. A. Chr. Lauridsen, 1892—93.

15. Bertel Pedersen, 1893—94.

16. J. P. Pedersen, 1894—95.

17. Peder Kristensen, fra Korsør, 1895 96.

18. N. Gammelgaard, senere inspektør i Gentofte, 1896—97.

19. Joh. Sørensen Mosdal, 1897 98.

20. Jens Jensen, fra Silkeborg, 1898—99.

21. Jens P. Pedersen, 1899—1900.

22. Peder N. Pedersen, senere Kolding, 1900—02.

 

De første fem var ueksaminerede. Resten var seminarister. Fra 1878 var lønnen

300 kr.

 

Efter 1902 virkede en lærer Peder Jensen, som døde i embedet 1905, 50 år

gammel. Han efterfulgtes af lærer Chr. Christensen, der dog næste år flyt

tede til det nyoprettede embede i Lyager.

 

Fra 1906 blev Rabjerg iflg. Hards. Degnehist. sognets hovedskole, og

lærerembedet blev nu beklædt af lærer A. M. Bækgaard, som flyttede til

sognet med sin hustru Karen Bækgaard, født Sørensen. Lærer Bækgaards

arbejde som lærer i skolen og som kirkesanger samt hans færd i sogn og

samfund skaffede ham, som tiden gik, respekt og sympati ra alle sider. Der

holdtes i skolen mange møder, som Bækgaard skaffede talere til.

 

En årligt tilbagevendende fest var ,,juletræet”, hvortil alle børn, unge og

ældre var indbudt, og som år efter år samlede fuldt hus. Kun een gang fik

festen et mindre rart efterslæt, nemlig i Den spanske Syges tid. Der havde

været festdeltagere med sygdommen i kroppen, og smitten bredte sig med

stor voldsomhed i den tætpakkede forsamling, så at der et par dage senere

var syge i en mængde hjem, ja, nogle steder lå alle folkene i huset til sengs.

Efter at lærer Bækgaard havde været i Rabjerg i 25 år, holdtes der en

større fest, hvorved mange tidligere elever takkede for, hvad de gennem

hans undervisning havde modtaget.

 

Efter Bækgaards afsked indbød menighedsrådet til fest for ham i Dej-

bjerglund skoles gymnastiksal. Her samledes så mange, som salen kunne

rumme. Der blev overrakt gaver, og fra mange sider udtaltes tak for Bæk-

gaards arbejde i kirke og skole, i samfund og menighed. Skolen blev nedlagt

1935, og Bækgaard købte den og boede her til 1948.

 

Vinterlærerinder i Rabjerg: (Efter Hards. Degnehist.)

1. Sidsel Marie Jensen, 1890—93.

2. H. C. Graversen, 1893—94.

3. N. Nielsen, 1894—95.

4. Hanne Elvira Krogh, 189 5—98.

5. Semine Jørgensen, 1898—99.

6. Ane Andersen, 1899—1902.

7. Sine Slot, 1902—06.

8. Kirsten Laurine Mortensen, 1906—14. (g. m. Jens Guldager Pedersen i

1914).

9. Johanne Bækgaard, 1914—18.

10. Agnes Kirk, 1918—19.

11. Maren Kristensen, 1919—21.

12. Kathrine Bækgaard, 1921—30.

 

Efter mundtlige kilder skal endvidere i Rabjerg skole have virket en lærer-

inde ved navn Stokholm og to lærere, Degnbol og Søgaard. Da der intet

skriftligt foreligger, kan det tænkes, at de kun har arbejdet i kort tid, even-

tuelt som vikarer. Til listen over lærerinder skal endelig føjes Jenny Bæk-

gaards navn.

 

Huset har været anvendt som skole, men blev nedlagt i 1935. Nu bliver den brugt som beboelse.

 

1969 købte Kirsten Marie fra Tim og Gunnar Nygård fra Stadil stedet. Marie Steiner blev boende i den ene lejlighed til 1974, hvor hun flyttede til Kirkebyen. Kis og Gunnar nedlagde nu lejligheden. Siden har de gennem- restaureret huset.Gunnar arbejder i Lem og Kis har imange år været ansat i hjemmeplejen. De har børnene Linda og Søren. Søren kom til Italien for Vestas.

 

Nu er han fastboende dernede med kone og barn. Linda er gift med Ove Madsen og bor på Nr.Vognbjergvej.

læse evt mere Dejbjerg/dejbjerg+bogen/rabjerg/rabjergvej+4/