Dejbjerglund Skole

DEJBJERGLUND SKOLE

UGLBJERGVEJ 10

 

Dejbjerglund skole indviedes om efteråret 1935, og til at virke som første

lærer fra 1. januar 1936 kaldedes lærer 1-1. Bakbo. Han og hans hustru Meta

Mary Bakbo, f. Poulsen, stammer begge fra Skjern. (I perioden indtil Bak-

bos tiltræden virkede lærer Simmelgaard).

 

Ved den før omtalte afskedsfest for lærer Bækgaard var de nye lærerfolk

til stede, og de blev budt velkommen med ønsker om alt godt i gerningen.

 

Fra een side blev det udtrykt således: ,,Skolen her ligger højt i forhold til

omgivelserne, så de fleste af os siger ,,op til skolen” — der er vist ingen, der

siger ,,ned” — — — må da det arbejde, der her skal gøres, blive sådan, at vi

alle kan se op til det og agte det højt”.

 

Foruden at gøre sin gerning i skolen tog Bakbo arbejdet op blandt de

unge, ligesom han levede med i alle samfundets kald. I 1944 døde fru

Bakbo; hendes grav findes her på kirkegården. 11945 blev lærer Bakbo

valgt ind i menighedsrådet. Tre år senere flyttede han til Ikast, og efter

nogle år der rejste han til Nykøbing Mors, hvor han nu er stadsskoleinspek-

tør. Før han rejste fra Dejbjerg, blev han i 1947 gift med frk. Jenny Jensen

fra Remmergaard.

 

I en kort periode efter Bakbos afrejse vikarierede lærer T. Søe, og derpå

kom i efteråret 1948 lærer J. Holst til Dejbjerglund skole. Han var en meget

dygtig og ihærdig husflidslærer, og ikke blot i Dejbjerg, men som formand

for Ringkøbing Amts Husflidskreds udførte han et stort arbejde. Efter at

han er flyttet til Løgumkloster, er han valgt til formand og kasserer for

Tønder Amts Husflidskreds. Lærer Holsts vilje til at yde hjælp, hvor det

tiltrængtes, gav s g mange udslag — her skal blot nævnes et enkelt område.

 

Da Holst fik bil, hvad der dengang ikke var så mange, der havde, sørgede

han for at tage andre op at køre, for, som han sagde, ,,når vi kører alligevel,

kan vi lige så godt have bilen fuld”. Ved den fest, som afholdtes ved fami-

liens afrejse fra Dejbjerg, blev denne side af Holsts hjælpsomhed af en nabo

omtalt således: ,,Ja, nu har i rigdom vi drevet det vidt, vor nabo har bil, og

vi kører frit”. Holst flyttede i 1956 til Løgumkloster, hvor han stadig virker

som overlærer.

 

Indkommet info fra Otto Kjærgaard, Maglegaardsvej 3, Gundsømagle d. 3.2.2014: 
Lærer Holst var min klasselærer i Løgumkloster fra 1961 til 1968.

Han var dygtig på nogen måder også noget speciel, det var en lærer man lagde mærke til.
Han var oprindelig bondesøn fra Holsted ved Gørding og havde som mange lærere dengang været bondekarl inden han blev lærer. 

 

Efter Holst kom i få måneder en lærer Jørgensen, hvorefter den nuvæ-

rende lærer, S. Aa. Stadel Pedersen, fulgte. Allerede i 1963 fulgte mange

fra sognet med vemod fru Stade! Pedersen til hendes sidste hvilested på

Dejbjerg kirkegård. Sammen med lærer Jensen i Lyager har Stade! Pedersen

været med ti! at indføre nyordningen i kommunens skolevæsen. Foruden

ved sin lærergerning har han som kirkesanger glædet mange med sin sang.

 

Af faste lærerinder i Dejbjerglund skole har der været: A. Vestergaard,

1935—36. Kathrine Poulsen, 1936—44. Marie Bendix fra 1944. Nu virker

desuden fru E. M. Clemmensen. Endvidere i kortere perioder: Ella Christen

sen, Krista Thomsen, fru K. Bendix og fru I. M. Jensen, Remmergaard.

 

Til Dejbjerglund skole er foruden de allerede nævnte en lang række navne

på vinterlærere knyttet:

 

Søren Christensen, 1936—38 (senere årsvikar for Bendix i Lyager).

Henry Chr. Sørensen, 1938—39.

Johannes Knudsen, 1939—40.

Otto Jensen, 1940—42 (nu Lyager).

Niels Hove Jacobsen, 1942—43.

Holger Ploug Jørgensen, 1943—44.

Evald Winkler, 1944—45.

Pauli Kidmose, 1945—46.

Kirsten Guldager, 1946—47.

Egon Krogshede, 1947—48.

Mogens Friis Theisen, 1948—49.

Louis Korstoft, 1949—50.

Helene Jensen, 1950—51.

Kaj Julius Hansen, 1951—52.

Magnus P. Nielsen, 1952 53.

Niels Leth Svendsen, 1953—54.

Magnus P. Nielsen, 1954—55.

Formod Degnbol, 1955—56.

Benny Sørensen, 1956—57.

Jacob Jacobsen, 1957—58.

Benny Sørensen, 1958—59.

 

 

Her var Dejbjerglund Skole til august 1986,hvor den blev nedlagt og børnene flyttet til Stauning skole.

I 1987 startedes Dejbjerglund Efterskole i de gamle bygninger + en ny elevfløj. Skolen er udbygget af flere gange.

 

10 år efter står den som en flot udbygget moderne skole, der er fint passet ind i det gamle.

I lærerboligen bor forstanderparret Gudrun og Anker Clausen. Børn: Christian, Anne og Mads.

 

* * *

 

Efter nyordningen af skolevæsenet omkring 1960 undervises de yngste år

gange fra hele kommunen i Lyager, mens de ældste elever til og med syvende

årgang undervises i Dejbjerglund skole. Såfremt elever ønsker at fortsætte

skolegangen ud over de syv lovbefalede skoleår, sendes de til Skjern.

 

* * *

 

SKOLEKOMMISSIONEN

 

I tilknytning til afsnittet om skolerne medtages her navnene på medlem

merne af skolekommissionen fra 1898.

 

I 1898 valgtes Chr. Thomsen, Bækbo, til medlem af skolekommissionen;

han genvalgtes i 1901 som medlem uden for sognerådet og blev atter gen-

valgt i 1904.

 

I 1907 valgtes Lars Mikkelsen, Rabjerg, og han genvalgtes i 1909. Som

medlem uden for sognerådet valgtes Jesper Beck, Leding.

 

I 1913 valgtes Niels Madsen, Bækbo, i stedet for Lars Mikkelsen; Jesper

Beck fortsatte.

I 1917 valgtes af sognerådet Jens Smed, Rabjerg, og uden for sognerådet

Jesper Beck. De genvalgtes begge i 1921 og i 1925. Ved Jesper Becks død i

1928 indvaigtes Søren Jørgensen, Alkjærsig.

I 1929 Jens Smed Jensen, Vesterager, og Søren Jørgensen.

11933 Jeppe Kongensholm og Kirsten Guldager Pedersen.

I 1934 pastor Pedersen, Chr. Mulbjerg, Jeppe Kongensholm og Kirsten

Guldager Pedersen.

I 1937 pastor Pedersen, Kirsten Guldager Pedersen, Michael Keseler, Jens

Kirk.

I 1943 pastor Pedersen, Jens Kirk, Kirsten Høj Lauridsen, Bækbo, Kr.

Krejbjerg.

I 1944 pastor Pedersen, Jens Kirk, Kr. Krejbjerg, Kirsten Høj Lauridsen,

Johanne Lauridsen, Leding.

I 1950 pastor Pedersen, Chr. Larsen, Kirstine Keseler, Ida Mølby, Chr.

Mulbjerg.

I 1952 afløser Johs. Larsen pastor Pedersen.

I 1954 Erhardt Larsen, Thorvald Pedersen, Johs. Larsen, Dorthea Peder-

sen, Ingeborg Møller Jensen.

I 1958 Jørgen Lauridsen, Grethe Nørremark.

I 1960 afløser Ernst Sandager Ingeborg Møller Jensen.

I 1962 Julius Mortensen, Villiam Lauridsen, Alfred Olesen, Jørgen Lau-

ridsen, Sidsel Krejbjerg.