Nedlagt ejendomme i Nr. Vognbjerg

Ved den gamle landevej gøres der holdt. Lidt mod nord herfra lå før et

hus, og i det boede daglejer Søren Jensen og hans kone, Maren Jørgensen

fra Rindum. Børn: Jensine, gift med Chr. Jacobsen, Skjern, Jørgen, gift, tegl-

værksarbej der, boede i Alkjærsig, Marinus, har boet forskellige steder, Jens

Andersen, skovarbejder i Letager, hans enke, Karen Jensen, bor i Skjern,

Ane Marie, har boet i Ringkøbing, Anders, gift med Tine Johansen, bor i

Nysted, Mette Kirstine, i Lønborg, Magnus, var gift, boede i Lønborg.

 

* * *

 

På den østlige ende af den hedelod, der løb langs skovens nordside lå

tidligere et hus med et mindre jordbrug til.

Her var i 1860 Chr. Nielsen, husfæster og daglejer, og konen, Mette Kir-

stine Nielsdatter. De var her også i 1890. Der nævntes fire børn: Niels Tan-

ning, Else Marie, Niels Chr. og Maren Kirstine.

 

Efter dem har der været mange lejere, men nu er huset borte.

 

* * *

 

På den hedelod, der lå nord for sidstnævnte, var der tre huse i sidste

halvdel af forrige århundrede.

 

I det ene boede Ole Johannesen. Hans første kone hed Inger Toft. Ved

tælling ti år senere var han gift med Nielsine Pedersen. De var begge fra

Velling, men den sidste var tyve år yngre end den første.

 

I det andet hus boede Peder Madsen fra Madum og Ane Kristensen fra

Brejning. Børn Mads Chr,  Ane Dothea, Kristen, Thomas, Margrethe

Katrine og Karl.

 

Det tredje hus synes ikke at have haft nogen blivende beboer; her er for

skellige rykket ind og ud.

 

* * *

 

Omkring 1900 lå alle tre huse i ruiner.

 

* * *

 

Det går atter vest på, men før vi kommer ud af kommunens plantage,

må vi atter standse. Her lå før et hus, og i det var Thomas Poulsen fra Sdr.

Vium og Mette Kirstine Lauridsen fra Hanning i 1880. De var her til Tho-

mas døde i 1914. Derefter flyttede Mette Kirstine til Skjern, hvor hun

levede til 1916. Huset forsvandt sammen med dem. Deres børn: Pouline,

gift med Adolf Hansen, boede flere steder, bl. a. i Vognbjerg, Søren, politi

betjent i Kbhvn., Maren Kirstine, gift, i Borris, Jens, gift og boede i Skjern,

var på fabriken Herborg, Karen, gift med Jesper Søndergaard Jespersen,

Dorthea, bor i Hoven, Peder Møller, gift med Margrethe ,,Hjuler”, boede

på Tarm hede. De fire første af børnene er født i Hanning, de to sidste i

Dejbjerg.

 

* * *

 

Af de mange huse, som engang fandtes på Vognbjerg hede, er en del

omtalt i et andet afsnit og bliver derfor ikke omtalt her.

 

***

 

Hvor lige omtalte gårds (Nr. Vognbjergvej 4)  have nu findes, var tidligere et hus, i hvilket i

1890 teglbrænder Niels Marinus Jensen boede. Ved gården fandtes da et

teglværk, hvor der er lavet og brændt en mængde mursten.

I dette hus holdtes skole om vinteren i friskolens tid.

 

* * *

 

En vej går i syd fra sidste gård (Nr. Vognbjergvej 6), og ved den lå i 1845 et hus, som adskilte

sig fra de øvrige på egnen ved at være højere, solidere og forlenet med et

vist fornemt præg. Manden hed Peder Mortensen. Han var fra Hedegaard,

og hans profession var noget med -mager, vel nok ur- eller som det den

gang hed klokmager. Hans kone, Else Marie Hansdatter, var væverske, og

to børn, Morten og Malene, vævede begge to.

 

1860 var Peder og Else Marie borte. Morten kaldtes nu fæster og væver,

og Malene var hos ham. Ti år senere var Morten alene i huset, og her blev

han nu til sin død i 1902. Han havde over sig særpræg og var kendt i mange

sogne, og mange er de historier, der er fortalt om ham.

 

Da han døde, var huset fuldt af gamle mere eller mindre værdifulde sa-

ger. Der afholdtes auktion, og mange var mødt op for at få et eller andet

til erindring. En del af dette er siden havnet på Skjern museum.

Huset blev solgt til nedbrydning, og kun få ved nu, hvor det har været.

 

* * *

 

Nord for sidstnævnte gård (Hølletvej 11) lå indtil for kort tid siden en lille ejendom,

der havde en dunkel fortid, både med hensyn til sin egen alder og sine

beboere.

 

I 1880 var her Andreas Jensen fra Skjern og hans kone, Karen Jensen fra

Lem.

 

Ti år efter ejedes stedet af Villads Jensen fra Hanning og Kirstine Dor-

thea. De havde en søn, Niels Faartoft Jensen.

 

Derefter kom Niels Christensen fra Vesterager og hans kone Marie. Niels

døde 1908. Marie solgte i 1917 og flyttede til Skjern. Der var seks sønner

og en datter; fire af sønnerne, Christen, Andreas, Niels og Otto rejste til

Amerika; Anton har været i Kolding, Christian var gift og boede i Sædding

— han kom af dage ved at blive påkørt af en bil i Videbæk. Datteren Kir

stine blev gift med møllebygger Abrahamsen og har boet i Holstebro.

Kristen Slot Sørensen og Sine kom nu hertil fra Nysted. Kristen døde i

1922, og Sine solgte i 1927 — vi møder hende sidste gang i stationsbyen.

Børn: Johannes Stengaard, gift med Margrethe Hansen, gård i Stauning,

Søren Provstgaard, gift med Ingrid Sørensen, fabriksarbejder i Skjern.

 

Den næste ejer var Morten Mortensen fra Hanning og hans kone Ane

Simonsen fra Hoimsiand. De solgte i 1947 og flyttede til kirkebyen. Børn:

Martin, gift med Marie Kjærgaard, anden gang med Oda Løvendahi, tidli

gere ansat ved D.S.B., Peder, gift med Kirstine Sandager Nielsen, se under

kirkebyen, Mariane, gift med H. P. Jensen, se under Stampen, Gerhard, gift

med Jane Pedersen, se under GI. Dejbjerg, Julius, gift med Henny Nissen,

se under Uglbjerg.

 

Ejendommen ejedes herefter af Julius og Othea Christensen. Thea døde

1953 og Julius 1954.

 

Sønnen Ejnar Christensen overtog så stedet. Han giftede sig med Irene

Sundgaard Jeppesen.

 

I 1958 solgte de til Chr. Nielsen, der igen solgte til Klement Lauridsen.

Som vi allerede har nævnt, lagde han denne ejendom sammen med sin egen,

og nu er her ikke mere noget hus.

 

* * *

 

Et par hundrede meter længere mod nord har der været endnu en ejendom.

På denne var en Ib Mortensen, som 1812 solgte stedet til Anders Jacob-

sen Korsholm fra Stadil. Af profession var han ,,tømrermand, murermester

og drejer”. Han var gift med Maren Jensdatter fra ølstrup. Børn: Anders

og Jens Peder.

 

Derefter fulgte snedker Jens Peder Andersen Korsholm og Henriette

Christensdatter fra Skjern. Da havde en søn, Anders Chr.

 

I 1880 finder vi på ejendommen Niels Poulsen her fra sognet og Else

Marie Mikkelsen fra Letager. De flytter senere til et lille hus på Stampens

mark vest for banen. Børn: Else Johanne, Mette, Pouline og Ane; desuden

to plejebørn: Emilie Nielsen og Ingeborg Jeppesen.

 

Fra 1892 til omkring 1907 ejedes stedet af Jørgen Lauridsen og hans

kone Kathrine, som herfra flyttede til Skjern. Børn: Mads Gregor, gift,

vognopsynsmand i Skjern, Laurids, se under Lyager, Birthe, har været i Løn

borg, Bertel, druknet som ung i Ganer å, Maren.

 

En tid skiftede det med ejere og lejere, og ind imellem stod huset tomt,

indtil Michael Keseler i 1921 købte og nedlagde ejendommen.